Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแลดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแลดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแลดล้อมจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง ว416

ขนาดไฟล์:2.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 99 ครั้ง