Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานจัดทำแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมาย : มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 (เมื่อเทียบการใช้พลังงานกับปี พ.ศ.2554)  และมาตรการระยะสั้น ให้กำหนดเป็นตัวชี้วัด (Key Performance Index: KPI) “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน” ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงาน มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:1.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง