Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวิริยา อาษานอก ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผอ.ทสจ.แพร่ ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ประธานคณะทำงานแต่ละกรอบได้สำรวจความพร้อมและสาเหตุของความไม่พร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รวบรวมไว้ในแผนแม่บท อพ.สธ.-พร. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) อีกครั้ง เนื่องจากมีจำนวนโครงการลดลงจากที่ปรากฎในแผนแม่บทฯ เป็นจำนวนมาก โดยสนง.ทสจ.แพร่ เป็นประธานคณะทำงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ซึ่งจะได้ทำหนังสือประสานงานต่อไป

แกลเลอรี่