Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นโยบายและเจตนารมณ์การไม่ขอรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นโยบายและเจตนารมณ์การไม่ขอรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

[🎁] [🚫] [❌]


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
[🎁] [🚫] [❌] “งดรับของขวัญแล
ะของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
นโยบายและเจตนารมณ์การไม่ขอรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)  

ลงวันที่ 11 มกราคม 2566