Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับพื้นที่ ​กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับพื้นที่ ​กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับพื้นที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.
นำไปปฏิบัติเน้นย้ำให้ “คิดดี พูดดี ทำดี”
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึก และมีจรรยาบรรณที่ดี
มีการทำงานเชิงรุก รวมทั้งมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เข้าใจปัญหาและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ผ่านระบบ vdo conference

 

 

แกลเลอรี่