Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราซการพลเรือนตีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด แล้วมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนตีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยมีข้าราชการในสังกัด
สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ 
นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 

 

 

แกลเลอรี่