Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การป้องกันการระบาดของโรคไข่เลือดออกในช่วงปลายปี ของหน่วยงาน

การป้องกันการระบาดของโรคไข่เลือดออกในช่วงปลายปี ของหน่วยงาน

การป้องกันการระบาดของโรคไข่เลือดออกในช่วงปลายปี

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับโรคไข่เลือกออกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลกรในองค์กรตามช่องต่างๆ