Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่

เอกสารเผยแพร่


รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT)
โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่

 

รายละเอียดเพื่อให้รู้จัก #เมืองเก่าแพร่ มากยิ่งขึ้น
ดาวโหลดได้ตามนี้

https://drive.google.com/drive/folders/17-tf2RMTcezfntFAHoINrvgG_92iQrar

 

 

ในการจัดทำ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอแนวคิด
สู่คุณค่าความสำคัญของเมืองเก่าแพร่
Statement of Significance
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ 3 ประการ
 

                                                1. เวียงแพร่ เมืองภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรล้านนาตะวันออก
                                                2. เมืองมรดกอุตสาหกรรมไม้สักทองที่ดีที่สุดในโลก
                                                3. เมืองสร้างสรรค์ต่อยอด ชุมชนมรดกวัฒนธรรมและชุมชนมรดกธรรมชาติ

 

คณะผู้จัดทำ #แผนแม่บทเมืองเก่าแพร่