Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว)

กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ เครือข่ายทสม.ตำบลช่อแฮ ตำบลป่าแดง และภาคีเครือข่าย

จัดกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายทสม.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว)

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของ ทสม. และการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายสำคัญที่สนับสนุนและสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย ทสม. ประชาชน จิตอาสา จำนวน 100 คน

โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

แกลเลอรี่